NATAN eyewear

binôche bvba respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens via binôche eyewear en NATAN eyewear kunt toevertrouwen.

binôche bvba verzamelt bepaalde gegevens van u voor verwerking. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens binôche bvba verwerkt en hoe binôche bvba hier op een correcte manier mee omgaat, worden hier als volgt vermeld

  1. Privacy statement & policy
  2. Persoonsgegevens in het bezit van binôche bvba
  3. Verwerking van de persoonsgegevens door binôche bvba
  4. Delen van de persoonsgegevens door binôche bvba
  5. Uw rechten
  6. Veiligheidsbeleid van binôche bvba
  7. Minderjarigen
  8. Contactgegevens

1. Privacy statement & policy

De Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die binôche bvba van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van binôche bvba, gaat u ermee akkoord dat de Privacy statement & policy van toepassing is op de door binôche bvba verwerkte persoonsgegevens. binôche bvba behoudt zich het recht voor om de Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de binôche eyewear en NATAN eyewear website terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van binôche bvba

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door binôche bvba verzameld en verwerkt worden.

Gegevens die u rechtstreeks aan binôche bvba verstrekt

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van binôche bvba, kan volgende informatie verwerkt worden: gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u binôche bvba toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

3. Verwerking van de persoonsgegevens door binôche bvba

Persoonsgegevens worden door binôche bvba voor volgende doeleinden verwerkt:

4. Delen van de persoonsgegevens door binôche bvba

binôche bvba kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met haar klanten wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, …. Met klanten of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen. Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met de Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat binôche bvba uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. binôche bvba zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. Onze klanten of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van de Privacy statement & policy). Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die binôche bvba van u verwerkt. U heeft tevens recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kan u contact opnemen met binôche bvba via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy. U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,

6. Veiligheidsbeleid van binôche bvba

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt binôche bvba alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

binôche bvba zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van binôche bvba met betrekking tot deze gegevens en met de missie van binôche bvba om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

binôche bvba verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van binôche bvba te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal binôche bvba deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

binôche bvba

Wetstraat 67
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0456 768 347

Tel.: 0032/3/235.16.19
info@binoche.be